Bijbelstudie 'Ben ik wel uitverkoren?'


Uitleg bij de foto

  • De schapen: in Johannes 10:11,16 zegt de Heere Jezus: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden één kudde, en één Herder.
  • De mist: is symbolisch voor de onzekerheid of je wel uitverkoren bent, de bedekking waardoor je de waarheid van het Evangelie niet duidelijk kunt zien (2 Korinthe 3:16) en het missen van geloofszekerheid.
  • De zon: is symbolisch voor het licht van de waarheid die in Gods Woord staat (Psalm 119:105 en Johannes 17:17). De Heere Jezus is het Licht der wereld (Johannes 8:12 en Johannes 12:46). In Zijn licht zien wij het licht (Psalm 36:10).

Misschien voelt u zich ronddolen in de mist, zoals de schapen op de foto (Ezechiël 34:6).
In Ezechiël 34: 11,12,15,16 staat: Want alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik, ja, Ik zal naar Mijn schapen vragen, en zal ze opzoeken. Gelijk een herder zijn kudde opzoekt, ten dage als hij in het midden zijner verspreide schapen is, alzo zal Ik Mijn schapen opzoeken; en Ik zal ze redden uit al de plaatsen, waarhenen zij verstrooid zijn, ten dage der wolke en der donkerheid. Ik zal Mijn schapen weiden, en Ik zal ze legeren, spreekt de Heere HEERE. Het verlorene zal Ik zoeken, en het weggedrevene zal Ik wederbrengen, en het gebrokene zal Ik verbinden, en het kranke zal Ik sterken.

De Heere Jezus wil ook u toebrengen tot Zijn kudde. Hij wil ook uw Herder zijn.

Op de foto wordt de mist verdreven door de zon. Als u zich nog bevindt in een mist van twijfel en onzekerheid over uw eeuwige redding en als de waarheid van het Evangelie voor u nog gehuld in mist, dan mag u bidden: Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden (Psalm 43:3a).

Van harte wensen wij u toe dat het licht van de waarheid die in Gods Woord staat, de duisternis van onzekerheid zal verdrijven (2 Samuël 22:29, Psalm 18:29 en 2 Korinthe 3:16) en dat u de waarheid van het Evangelie zal gaan inzien (Johannes 8:32 en 2 Korinthe 4:6). We hopen en bidden dat de Bijbelstudie 'Ben ik wel uitverkoren?' op deze website u daarbij zal helpen.

Gods zegen toegewenst!

 

Via het menu rechts kunt u door deze Bijbelstudie bladeren.


 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.