15. Hoe kiest God?

Mensen kiezen. Ze kiezen welke kleding ze willen dragen, ze kiezen beleg voor hun brood, ze kiezen een opleiding en ze kiezen vrienden. Soms kunnen mensen elkaar ook pijn doen als het gaat om kiezen. Misschien heb jij dat regelmatig meegemaakt. Tijdens de gymles moesten er groepen gemaakt worden bij een spel en jij werd altijd als laatste gekozen omdat je toch niet goed kon sporten. Of misschien werd je op de lagere school nooit uitgekozen om op een verjaardag te komen.

 

In de Bijbel zien we dat de Heere God ook kiest, maar bij Hem gaat kiezen totaal anders dan bij mensen:

1. Gods keuzes zijn altijd goed en nooit gemeen of oneerlijk

  • Want bij den HEERE, onzen God, is geen onrecht, noch aanneming van personen (2 Kronieken 19:7b).

Misschien heb jij dat beeld wel helemaal niet van Hem, maar denk jij bij God aan een wrede tiran die naar zijn eigen willekeur mensen uitkiest of verwerpt. De Bijbel laat echter zien dat God geen tiran is, maar een God van liefde. Hij stuurde zelfs Zijn eigen Zoon naar de aarde stuurde om jou te redden!

 

2. God kiest vanuit Zijn liefde, niet vanwege iets van ons

God kiest mensen niet uit omdat ze ergens goed in zijn of omdat ze er mooi uitzien. Integendeel, als Mozes schrijft over de uitverkiezing van Israël, dan zegt hij:

  • De HEERE heeft geen lust tot u gehad, noch u verkoren, om uw veelheid boven alle andere volken; want gij waart het weinigste van alle volken. Maar omdat de HEERE ulieden liefhad (Deuteronomium 7:7 en 8a).

God koos Israël niet uit omdat het zo’n goed of zo’n groot volk was. Het volk Israël was juist klein. Maar de reden dat God hen toch uitkoos, was Zijn liefde. Zo is het ook nu nog. God kiest geen mensen op grond van wie zij zijn, maar op grond van Zijn liefde. God kiest mensen uit omdat Hij van hen houdt. Zo is de God van de Bijbel! Hij is meer te vertrouwen dan de meest betrouwbare persoon die jij kent.God heeft geen voorkeur voor bepaalde mensen en er worden geen mensen bij voorbaat uitgesloten. Allen (niemand wordt uitgesloten) die in geloof op de Heere Jezus vertrouwen, zullen zalig worden (Romeinen 2:11, Romeinen 3:22).


Om over na te denken
Romeinen 10:12,13. Welke geweldige belofte staat in deze Bijbelverzen?


 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.