14. Uitverkoren voor een taak

Als het in de Bijbel gaat over (uit)verkiezing, dan gaat het vaak over een taak die iemand krijgt. Er wordt dan niet bedoeld dat men uitverkoren is om voor eeuwig behouden te worden, maar dat men uitverkoren is voor een bepaalde taak. Hieronder drie voorbeelden uit de Bijbel:

1. De taak van koning Salomo

Koning David wilde graag een tempel bouwen. God liet hem echter weten dat niet hij, maar zijn zoon Salomo uitverkoren was voor deze taak:

  • Zie nu toe, want de HEERE heeft u (Salomo) verkoren, dat gij een huis ten heiligdom bouwt; weest sterk, en doe het (1 Kronieken 28:10).

2. De taak van Paulus

Ook Paulus was uitverkoren voor een bepaalde taak, namelijk om zendeling te worden:

  • Maar de Heere zeide tot hem (Ananías): Ga heen, want deze (Paulus) is Mij een uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen, en de koningen, en de kinderen Israëls (Handelingen 9:15).

3. De taak van een christen

Een christen is niet alleen maar bestemd voor het eeuwige leven. Dat zou betekenen dat alleen het leven na de dood belangrijk is. Zo is het echter niet. We zijn uitverkoren voor een geweldige taak op aarde, namelijk om anderen te vertellen wie God is en om van Hem te getuigen:

  • Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht (1 Petrus 2:9).

Uitverkiezing voor een taak is nooit zo bedoeld dat de één ten koste gaat van de ander, maar God kiest één persoon of een bepaalde groep mensen om anderen tot zegen te zijn. Dat betekent echter niet dat degenen die niet voor die taak zijn uitgekozen voor eeuwig verloren gaan. Denk maar aan Ananías (Handelingen 9:10). Hij was niet uitverkoren als zendeling, maar hij is wel voor eeuwig behouden.


Om over na te denken
Lees Johannes 15:16. Welke taak in Zijn Koninkrijk heeft de Heere God voor jou?


 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.